Vychod Slunce

20.7.2004

Uluru za vychodu slunce.