Vyhled z Olg

20.7.2004

Nekolika kilometrova prochazka vedla ke krasnemu vyhledu....