Ekka

12.8.2004

Ekka je vystava hospodarskych zvirat, ktera se zde v Brisben kona kazdy rok.